Periodieke gift en nalatenschap

Een periodieke gift is extra voordelig

Als u van plan bent om verschillende jaren achtereen bij te dragen aan de Aktie Kerkbalans (dus een vaste bijdrage te geven aan de kerk), dan kunnen de belastingregels nog meer in uw voordeel werken. En in dat van de kerk, want u kunt ook (een deel van) het fiscale voordeel aan de kerk doen toekomen door een hogere bijdrage toe te zeggen.

Als u namelijk in een overeenkomst vastlegt, dat u het werk van de Protestantse Gemeente Zwolle minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u het totale bedrag dat u aan de Protestantse Gemeente Zwolle geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor uw overige giften blijven de drempel- en maximale bedragen gelden.

De periodieke gift moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, de ‘overeenkomst periodieke gift in geld’. Hiermee verplicht u zich elk jaar hetzelfde bedrag aan de Protestantse Gemeente Zwolle te betalen. De eventuele termijnen en betaalmaanden geeft u aan in het Kerkbalansformulier dat u jaarlijks ontvangt.

De periodieke gift stopt na de looptijd van de overeenkomst of uiterlijk bij uw overlijden. Voor de wet is vastgelegd dat indien u gehuwd of als partner geregistreerd bent, uw partner toestemming dient te verlenen voor het opmaken van de overeenkomst voor een periodieke gift. Uw partner geeft alleen toestemming en kan niet gehouden worden aan het betalen van de gift als u niet meer in staat bent om dit te doen. De overeenkomst staat dus alleen op uw naam.

Meer informatie en het formulier ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ vindt u hier.

Een rekenvoorbeeld

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 18 tot 52 procent van uw periodieke gift terug van de fiscus. Stel uw belastbaar inkomen is € 35.000 en u schenkt € 200 per jaar. Uw belastingtarief is dan 42% (2014).
Als er geen overeenkomst periodieke gift is en dit is uw enige gift, dan ontvangt u niets terug van de fiscus, omdat u niet boven de drempel uitkomt.
Maar is er wel een overeenkomst periodieke gift, dan kunt u uw gift zelfs verhogen naar € 345. De schenking kost u in beide gevallen netto € 200, omdat u bij de periodieke gift namelijk € 145 terug krijgt van de fiscus (42% van € 345).
Uiteraard is iedere situatie anders en kan het fiscale voordeel voor u hoger of lager uitpakken.

Hoe werkt het?

  1. Download het formulier ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ hier.
  2. U vult uw gegevens in op beide exemplaren van het formulier ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’.
  3. U (en uw partner) ondertekent(/en) beide exemplaren.
  4. U stuurt beide exemplaren aan het Kerkelijk Bureau, Molenweg 241, 8012 WG Zwolle.
  5. De Protestantse Gemeente Zwolle vult vervolgens haar deel van de gegevens in op het formulier en ondertekent beide exemplaren.
  6. U ontvangt het exemplaar voor de schenker terug.
  7. Het is van belang dat u uw exemplaar goed bewaart, omdat de Belastingdienst u kan vragen deze te overleggen.
  8. U betaalt de periodieke gift conform de overeenkomst.

Nalatenschap

Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven. Dat kan onder meer door de kerk op te nemen in een testament. Een gift via uw testament is een bijzonder geschenk waarmee u volgende generaties de kans geeft voort te zetten wat wij mochten ontvangen.

In deze folder leest u meer over de mogelijkheden:

Meer informatie

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters op kerkrentmeesters@openkring.nl.

Meer informatie en het formulier ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ vindt u hier.